Všeobecné obchodné podmienky

Článok I.
Vymedzenie pojmov

1. Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) je Eco Term Group s.r.o., so sídlom Orgovánová 2, 917 02, Trnava.

2. Predávajúcim je Eco Term Group s.r.o., so sídlom  Orgovánová 2, 917 02, Trnava, prevádzka E-shopu so sídlom D1 Center, Diaľničná cesta 22B, 903 01 Senec

3. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope www.heatdecor.sk  je spoločnosť Eco Term Group s.r.o., so sídlom Orgovánová 2, 917 02, Trnava.

4. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku.

5. Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.

6. E-shopom je počítačový systém pripojený do siete internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb na diaľku prostredníctvom elektronického zariadenia.

7. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu, ktoré je možné objednať.

8. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.

9. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie, pokiaľ je nesporné, že predávajúci komunikuje s kupujúcim alebo ním oprávnenou osobou.

Článok II.
Cena

1. Všetky uvádzané ceny pri tovare a službách sú v EUR, konečné bez DPH. DPH 20% bude uvedená a spočítaná v košíku.

2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

Článok III.
Objednávka

1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru a jeho odoslania predávajúcemu. Pre správne a riadne vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.

2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb. Objednávka sa jej odoslaním stáva pre kupujúceho záväznou, teda je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim.

3. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je elektronická správa predávajúceho odoslaná na e-mailovú adresu kupujúceho alebo krátka textová správa odoslaná na mobilné telefónne číslo kupujúceho, ktoré kupujúci uviedol vo svojej objednávke, s informáciou o potvrdení objednávky kupujúceho.

4. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

5. Odmietnutie objednávky kupujúceho je elektronická správa alebo krátka textová správa predávajúceho, ktorou sa objednávka kupujúceho nepotvrdzuje, zamieta alebo odmieta, resp. inak zreteľne neakceptuje.

6. Ak predávajúci nie je schopný splniť objednávku alebo jej časť v lehote na vybavenie objednávky pri vynaložení maximálneho úsilia a to z dôvodov napr. že tovar sa nevyrába, nie je dostupný u výrobcu alebo na externom sklade dodávateľa, výrobca vykonal tak závažné zmeny, pre ktoré nie je možné realizovať objednávku alebo z dôvodov vyššej moci, môže predávajúci objednávku stornovať o čom kupujúceho informuje e-mailom.

7. Predávajúci má právo zrušiť objednávku, pokiaľ kupujúci v objednávke uviedol nepravdivé údaje,  napríklad nesprávny e-mail, nesprávny telefonický kontakt alebo nesprávnu resp. neexistujúcu adresu.

Článok IV.
Platobné podmienky

1. Za tovar a služby v e-shope je možné platiť  na dobierku  a to platbou kuriérovi pri preberaní tovaru v hotovosti alebo platobnou kartou.

2. Predávajúci zasiela produkty pomocou kuriérskej spoločnosti DPD, pri zásielkách ťažších ako 30 kg spoločnosťou TopTrans.

Článok V.
Dodacie podmienky

1. Predávajúci je povinný do 2 dní od vytvorenia objednávky (vzniku kúpnej zmluvy) zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.

2. Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.

3. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, predávajúci o tom informuje kupujúceho s ponukou možnosťi čiastočných dodávok.

4. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu.

5. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.

6. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:

kuriérskej spoločnosti DPD, pri zásielkách ťažších ako 30 kg spoločnosťou TopTrans.

Článok VI.
Prevod vlastníckeho práva

1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom prevzatia veci od predávajúceho alebo dopravcu.

Článok VII.
Storno kúpnej zmluvy

1. Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku pri tovare, ktorý je vyrábaný na zákazku, podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa alebo špeciálne pre jedného spotrebiteľa.

Článok VIII.
Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, ak si predávajúci splnil informačné povinnosti podľa tohto zákona, pre ostatné prípady sa uplatňuje ods. 2 alebo 3 Zákona. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné  odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho počas jeho prevádzkových hodín alebo toto odstúpenie podať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch, prípadne takéto uplatnenie práva je možné uplatniť aj v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje, zabalený v pôvodnom obale spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, vypísaným odstúpením od kúpnej zmluvy najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Predávajúci odporúča kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy využite formulár Odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý je prílohou všeobecných obchodných podmienok.

3. Predávajúci upozorňuje kupujúceho, že vrátený tovar po odstúpení od zmluvy zaslaný predávajúcemu na dobierku nebude predávajúcim prevzatý.

4. Nárok na 14 dňovú lehotu pre odstúpenie od zmluvy nevzniká pri výrobkoch, ktoré boli upravené alebo vyrobené podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, Tovar vyrobený na mieru a tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa.

5. Predávajúci vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 1) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

6. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

7. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

8. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Článok IX.
Reklamačný poriadok

1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov Slovenskej republiky. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho podľa platného Reklamačného poriadku obsiahnutého v čl. X Všeobecných obchodných podmienok bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

2. Kupujúci je povinný sa oboznámiť pred odoslaním objednávky s týmto reklamačným poriadkom, s podmienkami a spôsobom reklamácie tovaru, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.

3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke príslušného elektronického obchodu predávajúceho a je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

4. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku na tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci (ďalej podľa podmienok tohto reklamačného poriadku), a zároveň sa naň vzťahuje záruka.

5. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný alebo dodaný tovar pri prevzatí kupujúcim. Kupujúci je oprávnený si tovar pred prevzatím prezrieť. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré mohol kupujúci pri prehliadke zistiť, najmä nezodpovedá za to, ak kupujúci neskôr bude reklamovať chýbajúce príslušenstvo tovaru alebo mechanické poškodenie tovaru zistiteľné pri prehliadke.

6. Záručná doba na vykurovacie fólie a infrapanely je 60 mesiacov, na termostaty 24 mesiacov a začína plynúť v deň odovzdania tovaru k doručeniu dopravcovi. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

7. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v mieste osobného odberu tovaru.

8. Pre začatie reklamácie je kupujúci povinný predložiť tovar vrátane jeho príslušenstva a príslušnej dokumentácie (záručný list, doklad o zaplatení, prípadne návod, atď.) spolu s vyplneným formulárom na uplatnenie reklamácie oprávnenému zástupcovi predávajúceho.

9. Vzorový formulár na uplatnenie reklamácie tvorí prílohu č. 2 Všeobecných obchodných podmienok.

10. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

 • doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,
 • doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu.

11. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do miesta osobného odberu ak predávajúci neurčí inak.

12. Predávajúci alebo určená osoba vydá v deň prijatia reklamácie kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru.

13. Predávajúci alebo určená osoba je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • odovzdaním opraveného tovaru,
 • výmenou tovaru,
 • vrátením kúpnej ceny tovaru,
 • vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 • písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
 • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

14. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný, obdobný s porovnateľnými technickými parametrami, porovnateľnou technickou kvalitou a cenou.

15. Predávajúci alebo určená osoba je povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr.

16. O Výsledku reklamačného konania informuje kupujúceho telefonicky predávajúci, Kupujúci je zároveň oboznámený o spôsobe prevzatia opraveného tovaru.

17. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

18. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom:

 • predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo
 • predávajúci vadný tovar vymení (určenie spôsobu vybavenia reklamácie závisí na rozhodnutí predávajúceho a kupujúci sa nemôže určenia vybavenia svojej reklamácie domáhať).

19. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví reklamáciu:

 • výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
 • v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu za vadný tovar.

20. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.

21. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

22. Pre účely reklamácie sa za dobu, ktorá je považovaná za dobu, počas ktorej nemôže kupujúci riadne užívať tovar doba, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže kupujúci pre vady tovaru užívať tovar spolu viac ako 180 dní.

23. Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.

24. Za neoprávnenú reklamáciu tovaru je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tým vzniknuté náklady

25. V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do 60 dní od dátumu podania reklamácie je predávajúci  oprávnený účtovať kupujúcemu vzniknuté náklady za uskladnenie tovaru. Po 180 dňoch predávajúci nevyzdvihnutú reklamáciu zlikviduje bez náhrady.

26. Záruka sa nevzťahuje na prirodzené opotrebovanie tovaru používaného v súlade s jeho určením a vady vzniknuté bežným používaním.

27. Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý je určený len na jedno použitie, resp. po jeho použití ho nemožno dať do pôvodného stavu, a teda po jeho použití naň nemožno uplatniť reklamáciu.

28. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

 • nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
 • neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
 • uplynutím záručnej doby tovaru,
 • mechanickým alebo prirodzeným poškodením tovaru,
 • znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby;
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 • nesprávnym skladovaním tovaru,
 • nesprávnym použitím tovaru alebo neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
 • poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 • poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 • neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, elektromagnetickým poľom, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 • uplynutím doby spotreby vyznačenej na tovare.

29. Záruka sa tiež nevzťahuje na tovar, ktorý nemožno z dôvodu odstránenia, zničenia alebo odcudzenia identifikačných znakov stotožniť s tovarom, ktorého predaj bol predmetom kúpnej zmluvy.

Článok X.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

2. Kupujúci je povinný: a. prevziať objednaný tovar,

b. zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,

c. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

3. Predávajúci je povinný: a. dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,

b. spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

Článok XI.
Ochrana osobných údajov

1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.

3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení.  Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.

4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

5. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.

6. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.

7. Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.

8. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto údaje budú bezodkladne zmazané.

9. Dohľad nad ochranou osobných údajov  ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z  a  NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti  ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Martin Tokár , emailový kontakt : info@heatdecor.sk, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.

Článok XII.
Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. XI bod 2. písm, a), podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.

2. Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.

3. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

Článok XIII.
Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.

3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky.

4. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.

5. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

6. V prípade uzatvorenia inej zmluvy s kupujúcim s inými podmienkami, majú podmienky uvedené v zmluve prednosť pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

7. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 1.11.2018